* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

DEFT 5 WC tvrdi osveživač Forest

DEFT 5 WC tvrdi osveživač Forest 50 g Deft 5 tvrdi WC osveživač u sebi spaja četiri kvaliteta: čisti, dobro peni, prijatno miriše i sprečava nastajanje kamenca. Sa hlorom. Upotrebom Deft WC osveživača, WC šolja zadržava blistav sjaj i dugotrajan osvežavajući miris. Uputstvo za upotrebu: korpicu staviti u unutrašnji deo WC šolje tako da dobro ulegne na njen rub i približiti je mlazu vode. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Sadrži: Benzensulfonska kiselina, C10-13-alkil derivati, natrijumove soli; Sumporna kiselina, mono-C12-18-alkil estri, natrijumove soli Sulfonske kiseline, C14-16 (parni) -alkan hidroksi i C14-16 (parni) - alken, natrijumove soli. Anjonske surfaktante >30%; nejonske surfaktante <5%; izbeljivači na bazi hlora <5%; miris. Limonene. Obaveštenje o opasnosti: H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. H315 Izaziva iritaciju kože. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 Odmah pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara/. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa važećim zakonima i na mestima predviđenim za odlaganje otpada. EUH 031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas. EUH206 Pažnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Može da oslobodi opasan gas (hlor). Za dodatne informacije o proizvodu ili za bezbednosni list možete se obratiti dobavljaču. Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 3608 440 (24h); /Hitna pomoć 194 Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Country of origin and imported from: EU, Poland / Zemlja porekla i uvezeno iz: EU, Poljska Proizvedeno za Lomax Company d.o.o. Maksima Gorkog 20 24000 Subotica Datum proizvodnje: videti na ambalaži. Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje. Piktogram opasnosti I reč upozorenja: Opasnost UFI: 0DSK-V7HA-A00G-X98R
Neto količina: 50g.
Cena 119.99 Din
Vrste:

DEFT 5 WC tvrdi osveživač  Ocean DEFT 5 WC tvrdi osveživač  Chlorine DEFT 5 WC tvrdi osveživač  Limun