* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

DEFT WC tabletice za vodokotlić Ocean

Deft tableta za vodokotlić sa mirisom okeana svojim sastavom omogućava efikasno čišćenje u vodokotliću i prijatan miris WC šolje. Obojena i penušava voda prijatnog je mirisa i dugotrajno održava svežinu. UPUTSTVO ZA UPOTREBU: tabletu staviti u vodokotlić suprotno od protoka vode. Foliju sa tablete ne skidati, jer će se tableta rastopiti. Novu tabletu staviti kada voda izgubi boju. Sačuvati original etiketu ako bude neophodna. Čuvati na hladnom i suvom mestu. Ingredients/Sastav: Anionic Surfactants/Anjonski Surfaktanti >30%; Non-ionic surfactants/ Nejonski surfaktanti <5%; Perfumes/Mirisi, Limonene, Hexyl Cinnamal, Buthylphenyl Methylpropional, Citral, Citronellol, Geraniol. Contains/Sadrži: Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., Sodium salts/Natrijum soli; Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, Sodium salts/Natrijum soli; Fatty amides C12-18 and C18, MEA; Contain/Sadrži: Limonene. May produce an allergic reaction/Može da izazove alergijsku reakciju. Obaveštenje o opasnosti: H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. H315 Izaziva iritaciju kože. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u ovlašćenim kompanijama za sakupljanje otpada. Odlagati u skladu sa propisima RS. Za dodatne informacije o proizvodu ili za bezbednosni list možete se obratiti dobavljaču. Emergency Telephones - National Center for Poison Control VMA Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 3608 440 (24h); +381 11 3672 187 (7-15h); Hitna pomoć 194 Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, Podgorica, Tel.: +382 20 260 730 Zemlja porekla i uvezeno iz EU Poljska Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje. Neto količina: 40 g Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Neto količina: 1/1.
Cena 85.99 Din
Vrste:

DEFT WC tabletice za vodokotlić Pine