* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

DEFT WC tečni osveživač Lavender

Deft Fresh & Clean WC tečni osveživač Lavanda temeljno čisti i sprečava nastajanje kamenca. Upotrebom Deft tečnog WC osveživača, wc šolja zadržava blistavi sjaj i dugotrajan osvežavajući miris. UPUTSVO ZA UPOTREBU: Uložak stavite u korpicu tako da bude okrenut napred. Korpicu staviti u unutrašnji deo WC šolje tako da dobro ulegne na njen rub i približiti je mlazu vode. Datum proizvodnje: videti na pakovanju.
Ingredients/Sastav: Anionic surfactants/Anjonski surfaktanti 5-15%; Amphoteric surfactants/Amfoterni surfaktanti <5%; Non-ionic surfactants/Nejonski surfaktanti <5%, Phosphonates/Fosfonati <5%, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Perfumes/Mirisi, Linalool, Geraniol, Citronellol, Coumarin, Eugenol,Limonene. Contains/Sadrži: 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 2-methylundecanal, Mešavinu: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] i 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction/Može da izazove alergijsku reakciju. Contains/Sadrži: Alcohols/Alkoholi, C12-14, Ethoxylated/Etoksilovani, Sulfates/Sulfati, Sodium salts/Natrijum soli.
Obaveštenje o opasnosti: H315 Izaziva iritaciju kože.H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 Hitno pozvati Centar za kontrolutrovanja ili se obratiti lekaru. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Odlagati u skaldu sa propisima R.Srbije. Pre upotrebe pročitati uputstvo. Za dodatne informacije o proizvodu ili za bezbedonosni list možete se obratiti se uvozniku. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, Podgorica, Tel: +382 20 260 730 Telefoni za hitne slučajeve-Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA - 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234; 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Zemlja porekla i uvezeno iz: Poljska EU Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Neto količina: 55ml.
Cena 119.99 Din