* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX antimoljac disk

LM TOX Lavanda Disk sadrži celulozu natopljenu u mirisu lavande. LM TOX disk ostavlja prijatan miris lavande u vašim garderobnim ormanima, fiokama i cipelarnicima. Uputstvo za upotrebu: disk izvaditi iz ambalaže. Pažljivo skinuti nalepnicu koja se nalazi na poleđini proizvoda i zalepiti disk na željeno mesto. Poklopac na disku otvoriti, u zavisnosti od intenziteta mirisa koji želite, u pravcu kazaljke na satu. Zameniti proizvod po isteku perioda od 3 meseca. Datum proizvodnje je utisnut na ambalaži. Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje. Sadrži: Terpineol, acetate; Coumarin; alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde; Pentadecan-15- olide, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Linalool. Obaveštenje o opasnosti: H315 Izaziva iritaciju kože. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenja o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/... P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/posmatranje. P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u/na mestima predviđenim za odlaganje u skladu sa propisima RS. Čuvati na hladnom, suvom i dobro provetrenom prostoru. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Hazard symbol and written warning / Znak opasnosti i reč upozorenja:
Neto količina: 1 kom.
Cena 99.99 Din