* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX antimoljac disk

LM TOX Lavanda Disk, u svom sastavu sadrži celulozu natopljenu u mirisu lavande. LM TOX Disk ostavlja prijatan miris lavande u vašim garderobnim ormanima, fiokama i cipelarnicima. Uputstvo za upotrebu: disk izvaditi iz ambalaže. Pažljivo skinuti nalepnicu koja se nalazi na poleđini proizvoda i zalepiti disk na željeno mesto. Poklopac na disku otvoriti, u zavisnosti od intenziteta mirisa koji želite, u pravcu kazaljke na satu. Zameniti proizvod po isteku perioda od 3 meseca.
Obaveštenje o opasnosti: H315 Izaziva iritaciju kože. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u/na mestima predviđenim za odlaganje u skaldu sa propisima RS.
Čuvati na hladnom, suvom i dobro provetrenom prostoru. Čuvati odvojeno od hrane,pića i hrane za životinje. Datum proizvodnje je utisnut na ambalaži. Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.
Sadrži: Terpineol, acetate; Coumarin; alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde; Pentadecan-15-olide, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Linalool.
Zemlja porekla/Uvezeno iz: Poljska, EU Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, Podgorica, Tel.: +382 20 260 730 Znak opasnosti i reč upozorenja: Proizvedeno za: LOMAX COMPANY office@lomax-company.com www.lomax-company.com
Neto količina: 1 kom.
Cena 113.00 Din