* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX sprej protiv gmižućih insekata

LM TOX sprej za uništavanje bubašvaba i mrava. Zahvaljujući novoj formuli sa dugotrajnim efektom efikasno i brzo uništava gmižuće insekte: mrave i bubašvabe. Uputstvo za upotrebu: pre upotrebe dobro protresite. LM TOX sprej usmerite prema mestu gde insekti prolaze ili se gnezde. Naprskati po površini na kojoj se nalaze insekti tako da se pokrije površina gde se insekti nalaze. Ako se koristi u prostoriji u kojoj se duže boravi, dobro provetriti. Prva primena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete insekti. Tretiranje ponoviti nakon 30 dana. Može da se zapali ako se zagreje. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. Ne udisati isparenja, izmaglicu niti gas. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću. Deluje na bubašvabe (Blattella germanica), mravi (Monomorium pharaonis L). Obaveštenje o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H229Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. – Zabranjeno pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P305+P351+P338 AKO DOSPE/DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro./ Pozvati ljekara, ukoliko se ne osjećate dobro P403 Skladištiti na mestu/mjestu sa dobrom ventilacijom. P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/ 122°F. P260 Ne udisati sprej. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u u skladu sa propisima R.Srbije. U kontaktu sa kožom, isprati vodom i sapunom, ako se proguta ne izazivati povraćanje, ako se udahne, izaći na svež/svijež vazduh. U slučaju da potraju simptomi potražiti lekarsku pomoć. Prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Koristiti biocidni proizvod bezbedno i u skladu sa uputstvom i namenom. Datum proizvodnje i rok upotrebe su utisnuti na ambalaži. Sastav: aktivne sups. Tetramethrin 0.22% CAS no./br. 7696-12-0, Permethrine 0.44% CAS no./br. 52645-53-1. May produce an allergic reaction/Može da izazove alergijsku reakciju. Sadrži: Propellant/potisni gas, Solvent/Rastvarač. Proizvedeno u: Turska. Proizvođač: Ozturk Iiac Sanayi ve Tickare A.S. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar-Kod“ d.o.o. Cetinjski put bb, Podgorica, Tel: +382 20 260 730 Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja: VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Znak opasnosti i reč upozorenja Opasnost Proizvedeno za: LOMAX COMPANY office@lomax-company.com, www.lomax-company.com Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-532/2010-03; 05.03.2014.
Neto količina: 500 ml.
Cena 288.00 Din
Vrste:

LM TOX sprej protiv letećih insekata LM TOX sprej protiv letećih insekata STRONG