* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX sprej protiv letećih insekata

LM TOX sprej za uništavanje komaraca i muva. Zahvaljujući novoj formuli sa dugotrajnim efektom efikasno i brzo uništava leteće insekte: komarce i muve. Uputstvo za upotrebu: pre upotrebe dobro protresite. LM TOX sprej držite uspravno i prskajte prema gore. Nanositi količinu sredstva tako da prekrije površinu - naprskati po površini na kojoj se nalaze insekti. Ako se koristi u prostoriji u kojoj se duže boravi, dobro provetriti. Prva primena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete insekti. Tretiranje ponoviti kada se primete muve ili komarci. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. Ne udisati isparenja, izmaglicu niti gas. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću. Obaveštenje o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H229 Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. – Zabranjeno pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Kontejneri pod pritiskom: Ne probadati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro.P403 Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom. P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. P260 Ne udisati sprej. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u u skladu sa propisima R.Srbije. U kontaktu sa kožom, isprati vodom i sapunom, ako se proguta ne izazivati povraćanje, ako se udahne, izaći na svež vazduh. U slučaju da potraju simptomi potražiti lekarsku pomoć. Prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Koristiti biocidni proizvod bezbedno i u skladu sa uputstvom i namenom.Datum proizvodnje i rok upotrebe su utisnuti na ambalaži. Sastav: aktivne sups. Tetramethrin 0.28% CAS no./br. 7696-12-0, Permethrine 0.08% CAS no./br. 52645-53-1, Piperonil butoksid 0,6%CAS no./br. 51-03-6; potisni gas, Rastvarač. Proizvedeno u: Turska. Proizvođač: Ozturk Iiac Sanayi ve Tickare A.S. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“ d.o.o. Cetinjski put bb, Podgorica, Tel: +382 20 260 730 Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja: VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Znak opasnosti i reč upozorenja Opasnost Proizvedeno za: LOMAX COMPANY office@lomax-company.com, www.lomax-company.com Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-533/2010-03; 05.03.2014.
Neto količina: 500 ml.
Cena 264.00 Din
Vrste:

LM TOX sprej protiv gmižućih insekata LM TOX sprej protiv letećih insekata STRONG