* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LMX TOX sprej protiv letećih insekata

Zahvaljujući novoj formuli sa dugotrajnim efektom efikasno i brzo uništava leteće insekte: komarce i muve. Uputstvo za upotrebu: pre/prije upotrebe dobro protresite. LMX TOX sprej držite uspravno i prskajte prema gore. Nanositi količinu sredstva tako da prekrije površinu - naprskati po površini na kojoj se nalaze insekti. Ako se koristi u prostoriji u kojoj se duže boravi, dobro provetriti/provjetriti. Prva primena/primjena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete/primijete insekti. Tretiranje ponoviti kada se primete/primijete muve ili komarci. Izbegavati/izbjegavati kontakt sa kožom, očima i odećom/ odjećom. Ne udisati isparenja, izmaglicu niti gas. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću/odjeću.
Obaveštenje/Obavještenja o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H229 Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H410 Veoma toksično po živi svet/svijet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama/Obavještenja o mjerama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece/djece. P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. – Zabranjeno pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe. P273 Izbegavati/Izbjegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P305+P351+P338 AKO DOSPE/DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja /lekara/ako se osećate loše. P403 Skladištiti na mestu/mjestu sa dobrom ventilacijom. P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°C/122°F. P260 Ne udisati sprej. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u u skladu sa propisima R. Srbije. / u skladu sa nacionalnim propisima. U kontaktu sa kožom, isprati vodom i sapunom, ako se proguta ne izazivati povraćanje, ako se udahne, izaći na svež/svjež vazduh. U slučaju da potraju simptomi potražiti lekarsku pomoć. Prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Koristiti biocidni proizvod bezbedno/bezbjedno i u skladu sa uputstvom i namenom/namjenom. Za dodatne informacije se obratite uvozniku. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži.
Sastav: Active substances/aktivne supstance: Tetramethrine/Tetrametrin 0.28% CAS no/br 7696- 12- 0, Permethrine/Permetrin 0.08% CAS no/br52645-53-1, Piperonyl butoxide/Piperonil butoksid 0.6% CAS no/ br 51-03-6. Other contents/ ostali sastojci: Propellant/potisni gas, Solvent/rastvarač. EUH 208 Contain/Sadrži: Permethine/Permetrin. Može da izazove alergijsku reakciju.
Zemlja porekla i uvezeno iz: Turska Proizvođač: Ozturk Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: „Venera“ d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Tel: +387 51 388 972. Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234; Ambulance/Hitna pomoć 194 Broj rešenja za stavljanje u promet i datum u R. Srbija/Crna Gora: 532-01-533/2010-03; 05.03.2014./UPI-101-1556/1-06-1080/2; 15.12.2017. Znak opasnosti i reč upozorenja/Piktogram opasnosti i upozorenje: Opasnost
Neto količina: 600 ml.
Cena 302.00 Din
Vrste:

LMX TOX sprej protiv gmižućih insekata LMX TOX sprej protiv letećih insekata STRONG