* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LMX TOX sprej protiv letećih insekata

LMX TOX sprej za uništavanje komaraca i muva. Zahvaljujući novoj formuli sa dugotrajnim efektom efikasno i brzo uništava leteće insekte: komarce i muve. Uputstvo za upotrebu: pre/prije upotrebe dobro protresite. LMX TOX sprej držite uspravno i prskajte prema gore gde lete insekti. Ako se koristi u prostoriji u kojoj se duže boravi, dobro provetriti/provjetriti. Prva primena/primjena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete/primijete insekti. Tretiranje ponoviti kada se primete/primijete muve ili komarci. Izbegavati/izbjegavati kontakt sa kožom, očima i odećom/odjećom. Ne udisati isparenja, izmaglicu niti gas. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću/odjeću. Obaveštenje/Obavještenja o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H229 Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H41O Veoma toksično po živi svet/svijet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje/Obavještenja o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja /lekara/.../ ako se osećate loše. P403 Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom. P410 + P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50 °C/ 122 °F. P260 Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u u skladu sa propisima R. Srbije. / u skladu sa nacionalnim propisima. U kontaktu sa kožom, isprati vodom i sapunom, ako se proguta ne izazivati povraćanje, ako se udahne, izaći na svež/svjež vazduh. U slučaju da potraju simptomi potražiti lekarsku pomoć. Prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Koristiti biocidni proizvod bezbedno/bezbjedno i u skladu sa uputstvom i namenom/namjenom. Za dodatne informacije se obratite uvozniku. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži. Ingredients/Sastav: Active substances/aktivne supstance: Tetramethrine/Tetrametrin 0.28% CAS no/br 7696- 12- 0, Permethrine/Permetrin 0.08% CAS no/br52645-53-1, Piperonyl butoxide/Piperonil butoksid 0.6% CAS no/ br 51-03-6. Other contents/ ostali sastojci: Propellant/potisni gas, Solvent/rastvarač. EUH 208 Contain/Sadrži: Permethine/Permetrin. May produce alergic reaction/Može da izazove alergijsku reakciju. Zemlja porekla i uvezeno iz: Turska Proizvođač: Ozturk Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. Uvoznik i distributer za R.Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Emergenecy Telephones - National Center for Poison Control VMA Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234; Ambulance/Hitna pomoć 194 Broj rešenja za stavljanje u promet i datum u R. Srbija/Crna Gora: 532-01-533/2010-03 / 02-UPI-343/2, 05.03.2020. Znak opasnosti i reč upozorenja/Piktogram opasnosti i upozorenje: Opasnost
Neto količina: 600 ml.
Cena 379.99 Din
Vrste:

LMX TOX sprej protiv gmižućih insekata LMX TOX sprej protiv letećih insekata STRONG