* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

Wind Osveživač za usisivač Ocean

LMX Wind osveživač za usisivač je aromatičnog mirisa okeana i učiniće da Vaša prostorija odiše prijatnim i osvežavajućim mirisom u toku i nakon usisavanja. Osveživač traje do trenutka menjanja kese usisivača. Upotreba: jedan aromatični štapić izvaditi iz ambalaže, staviti na pod i usisati. Upozorenje: ovaj proizvod je isključivo za klasične usisivače sa kesom. Obavestenje o opasnosti: H315 Izaziva iritaciju kože. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/ mišljenje. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osinja: Potražiti medicinski savet/mišljenje. Skladištiti na hladnom, suvom mestu sa dobrom ventilacijom; držati što dalje od sunčeve svetlosti; držati odvojeno od hrane. Sa iskorištenom ambalažom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl.Glasnik RS 36/09). Sastav: Fragrances/Mirisi Sadrži:1-(1,2,З,4,S,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,Linalool,Pentadecan-15-olide,[3R-(3 α,3αβ,7β,8αa)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1Н-За, 7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one,2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde, Benzyl salicylate. Distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica , Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730 Rok upotrebe 2 godine od datuma proizvodnje. Proizvedeno u:Poljska EU Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Neto količina: 3.
Cena 114.99 Din
Vrste:

Wind Osveživač za usisivač Pine