* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

DEFT Bicolor tabletice za vodokotlić Forest

Deft tableta za vodokotlić svojim sastavom omogućava efikasno čišćenje u vodokotliću, prijatan miris WC šolje i dobro peni. Obojena i penušava voda prijatnog je mirisa i dugotrajno održava svežinu. Uputstvo za upotrebu: tabletu staviti u vodokotlić suprotno od protoka vode. Foliju sa tablete ne skidati, jer će se tableta rastopiti. Novu tabletu staviti kada voda izgubi boju. Sačuvati original etiketu ako bude neophodna. Čuvati na hladnom i suvom mestu. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Sadrži: Benzensulfonska kiselina, C10-13-alkil derivati, natrijumove soli; Anjonske surfaktante 15-30%; nejonske surfaktante <5%; miris. Limonene, Hexyl Cinnamal, Buthylphenyl Methylpropional, Citral, Citronellol, Geraniol. Obaveštenje o opasnosti: H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. H315 Izaziva iritaciju kože. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 Odmah pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara/… P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/… P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa važećim zakonima i na mestima predviđenim za odlaganje otpada. EUH208 Sadrži Limonene. Može da izazove alergijsku reakciju. Za dodatne informacije o proizvodu ili za bezbednosni list možete se obratiti dobavljaču. Telefoni za hitne slučajeve Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 3608 440 (24h); Hitna pomoć 194 Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Zemlja porekla i uvezeno iz: EU, Poljska. Proizvedeno za Lomax Company doo Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica +381 24 551 300 www.lomax-company.com, office@lomax-company.com Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.
Neto količina: 50 g.
Cena 92.99 Din
Vrste:

DEFT Bicolor tabletice za vodokotlić Ocean