* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

DEFT Bicolor tvrdi wc osveživač Flower

Deft tvrdi WC osveživač dvobojni u sebi spaja tri kvaliteta: čisti, dobro peni i prijatno miriše. Upotrebom Deft WC osveživača, wc šolja zadržava blistav sjaj i dugotrajan osvežavajući miris. Uputstvo za upotrebu: korpicu staviti u unutrašnji deo WC šolje tako da dobro ulegne na njen rub i približiti je mlazu vode. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Sadrži: Sadrži: Benzensulfonska kiselina, C10-13-alkil derivati, natrijumove soli; Sulfonske kiseline, C14-16-alkan hidroksi i C14-16-alken, natrijumove soli; Anjonske surfaktante >30%; nejonske surfaktante <5%; izbeljivače na bazi kiseonika <5%; miris. Citronellol, Geraniol. Obaveštenje o opasnosti: H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. H315 Izaziva iritaciju kože. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 Odmah pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara/. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa važećim zakonima i na mestima predviđenim za odlaganje otpada. EUH208 Sadrži Citronellol, Geraniol. Može da izazove alergijsku reakciju. Za dodatne informacije o proizvodu ili za bezbednosni list možete se obratiti dobavljaču. Telefoni za hitne slučajeve – Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 3608 440 (24h); Hitna pomoć 194 Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Zemlja porekla i uvezeno iz: EU, Poljska Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.
Neto količina: 40 g.
Cena 79.99 Din
Vrste:

DEFT Bicolor tvrdi wc osveživač Ocean DEFT Bicolor tvrdi wc osveživač Forest DEFT Bicolor tvrdi wc osveživač Lemon