* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

DEFT Master Cleaner sredstvo za slivnike

Deft granule koje sprečavaju začepljenje odvoda u kuhinji i kupatilu. Uspešno razlaže masne naslage, prljavštinu i otklanja neprijatne mirise. Uputstvo za potrebu: Otkloniti vodu iz sudopere. Čep Deft-a napuniti granulama, 2 puta, sipati u odvod, a potom pustiti hladnu vodu. Ovaj postupak možete ponoviti 2-3 puta nedeljno. Upozorenje: Ne koristiti aluminijumske predmete. Ruke zaštititi rukavicama. Praznu bocu odložiti u kontejner za otpatke. Ne prosipati u površinske vode, tokove i okolinu. Uslovi skladištenja: skladištiti u hladnim, suvim i dobro provetravanim skladištima; držati kanistere čvrsto zatvorenim; držati dalje od vode, sunčeve svetlosti, izvora toplote i plamena; držati dalje od hrane; držati dalje od kiselina; ne pušiti u skladištu. Datum proizvodnje je utisnut na ambalaži. Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.
Obaveštenje o opasnosti: H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. H290 Može biti korozivno za metale. Sadrži: natrijum hidroksid EC Br. 215-185-5. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. P303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti / skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširati se. P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u ovlašćenim kompanijama za sakupljanje otpada. Odlagati u skladu sa propisima RS. Za dodatne informacije o proizvodu ili za bezbednosni list možete se obratiti dobavljaču.
Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300 Telefoni za hitne slučajeve-Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234. Proizvedeno u/Uvezeno iz: Poljska EU. Neto količina: 250g. Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Neto količina: 250g.
Cena 299.99 Din