* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LORA BOOM sprej protiv letećih insekata

RB/BiH/HR/MNE Lora Boom sprej za uništavanje letiećih insekata. Zahvaljujući novoj formuli sa dugotrajnim efektom efikasno i brzo uništava leteće insekte-muve i komarce. Uputstvo za upotrebu: pre upotrebe dobro protresite. Sprej usmerite prema mestu gde lete muve i komarci ili naprskati tako da pokrije površinu gde se nalaze. Prskati sa udaljenosti 1m ne duže od 8-10 sekundi. Nanositi količinu sredstva tako da pokrije površinu tj mesto gde lete ili se nalaze insektii. ne koristiti u prostorijama koje se ne mogu provetravati (veličina prostorije oko 25m²). Prva primena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete insekti. Koristiti prema potrebama. Boca je pod pritiskom. Može da se zapali ako se zagreje. Ne probadati / probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. Ne udisati sprej. Čvati na mestima sa dobrom ventilacijom. Ne prskati domaće životinje, hranu, obuću i odeću i ne prskati u prisustvu ljudi i kućnih ljubimaca. Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa propisima R.Srbije koji uređuju ovu oblast. Datum proizvodnje i rok upotrebe su utisnuti na ambalaži. Obaveštenje o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. EUH208"Sadrži permetrin. Može da izazove alergijsku reakciju" Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. – Zabranjeno pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se osećate loše. P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50 °C/ 122 °F. U kontaktu sa kožom, isprati vodom i sapunom, ako se proguta ne izazivati povraćanje, ako se udahne, izaći na svež vazduh. U slučaju da potraju simptomi potražiti lekarsku pomoć. Ingredients/Sastav: Active supstance/aktivne sups. Tetramethrin 0.30% CAS no./br. 1166-46-7, Permethrine 0.15% CAS no./br. 52645-53-1, Piperonil butoksid 0,63% CAS no./br. 51-03-6; Propellant/potisni gas, Solvent/Rastvarač. Proizvedeno u Turskoj; Proizvođač: Ozturk Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300 Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 / Ambulance/Hitna pomoć 194 Znak opasnosti i reč upozorenje: Danger /Opasnost
Neto količina: 330 ml.
Cena 149.99 Din
DODAJ U KORPU