* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

QUIT Repelent u spreju protiv uboda komaraca

LMX Quit sprej protiv uboda komaraca. Zaštitno delovanje traje 4 sata. Uputstvo za upotrebu: Pre upotrebe dobro promućkati. Prskati na izložene delove tela sa udaljenosti od 15cm. Nakon upotrebe oprati ruke. Ne prskajte preblizu kože i prema očima i usnama. Za trudnice i decu mlađu od 2 godine upotreba nije preporučljiva. U retkim slučajevima može prouzrokovati reakciju na koži. Izbegavati kontakt sa posekotinama, ranama ili iritiranom kožom. U slučaju iritacije kože na proizvod isprati sa većom količinom vode i potražiti savet lekara. Ne nanositi proizvod ispod garderobe. Boca je pod pritiskom. Zaštititi je od sunca i ne izlagati temperaturama većim od 50°C. Ne bušiti niti spaljivati bocu čak i kada je prazna. Ne prskati sprej u pravcu otvorenog plamena ili izvora zapaljivosti. Ne tretirati domace zivotinje, hranu, obucu i odecu. Datum proizvodnje i rok upotrebe su utisnuti na ambalaži. Opasnost Obaveštenje o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol H315 Izaziva iritaciju kože H319 Dovodi do jake iritacije oka H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. H273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P332 + P313 Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ mišljenje. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/ mišljenje. Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.Glasnik RS 36/09, 88/10) I izmenama a sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. Glasnik RS 36/09) I izmenama. Sastav:aktivna supstanca DEET 15% CAS br. 134-62-3, Ethanol, Monopropylene Glycol, propelentni gas. Neto masa/ 100 ml Proizvedeno u: Turska Proizvođač: Ozturk Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300 Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Hitna pomoc 194 Proizvedeno za: LOMAX COMPANY office@lomax-company.com www.lomax-company.com Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-535/2010-03, 05.03.2014.
Neto količina: 100 ml.
Cena 344.99 Din