* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX antimoljac gel Kedar

ljaca. LM TOX gel protiv moljaca štiti Vašu odeću tokom cele godine u Vašim ormanima i fiokama. Uputstvo za upotrebu: pažljivo skinuti zaštitnu aluminijumsku foliju sa poleđine proizvoda. LM TOX gel postavite u fioke i ormane. Ukoliko je reč o ormanima većih dimenzija, preporučuje se da se postave najmanje dva komada. Zameniti proizvod po isteku perioda od 3 meseca. Nakon upotrebe oprati ruke. Ne tretirati hranu, piće i hranu za životinje. Коristiti biocidni proizvod bezbedno. Sa ostacima biocidnog proizvoda kao i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa propisima RS koji uredjuju ovu oblast. Datum proizvodnje: utisnuto na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: utisnuto na ambalaži. Obaveštenje o opasnosti: H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/... P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/posmatranje. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Nakon dodira sa očima, kožom ili usled gutanja pozvati lekara. Pre upotrebe procitati uputstvo i bezbednosni list. Zemlja porekla i uvezeno iz: PRC. Manufacturer /Proizvođač: Rezeey Daily Use Products Co., LTD. Uvoznik i distributer za Srbiju: “Lomax Company” d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel/Fax: +381 24 551 300, Email: office@lomax-company.com Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“ d.o.o. Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730, Fax: +382 20 260 884, Email: bar-kod@t-com.me Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: Venera d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78 000 Banja Luka, Tel: +387 51 388 972, Fax: +387 51 388 973, Email: info@venera.ba Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA: 011 / 36 08 440; Ambulance / Hitna pomoć: 194 Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-519/2010-03; 06.02.2019. Ingredients/Sastav: Active supstance/Aktivna supstanca: Permethrin 0,10% CAS no/br.52645-53-1; Gelatin/Želatin, Silicon dioxide, Fragrance Oil/Parfemsko ulje kedra. Hazard symbol and written warning / Znak opasnosti i reč upozorenja: Pažnja
Neto količina: 2 x 4g.
Cena 239.99 Din
Vrste:

LM TOX antimoljac gel Lavanda