* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX antimoljac gel Lavanda

LM TOX gel protiv moljaca sa mirisom lavande je sredstvo koje efikasno deluje u borbi protiv moljaca. LM TOX gel protiv moljaca štiti Vašu odeću tokom cele godine u Vašim ormanima i fiokama. Uputstvo za upotrebu: pažljivo skinuti zaštitnu aluminijumsku foliju sa poleđine proizvoda. LM TOX gel postavite u fioke i ormane. Ukoliko je reč o ormanima većih dimenzija, preporučuje se da se postave najmanje dva komada. Zameniti proizvod po isteku perioda od 3 meseca. Nakon upotrebe oprati ruke. Ne tretirati hranu, piće i hranu za životinje. Коristiti biocidni proizvod bezbedno. Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.Glasnik RS 36/09, 88/10) a sa iskorištenom ambalažom postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. Glasnik RS 36/09). Datum proizvodnje i rok upotrebe su utisnuti na ambalaži.
Obaveštenje o opasnosti: H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osinja: Potražiti medicinski savet/mišljenje. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Nakon dodira sa očima, kožom ili usled gutanja pozvati lekara. Pre upotrebe procitati uputstvo I bezbednosni list.
lngredients / Sastav: Active supstance/ Aktivna supstanca: Permethrin 0,10% САЅ no/br. 52645-53-1; Gelatin/Želatin, Silicon dioxide, Fragrance Oil/Parfemsko ulje lavande.
Zemlja porekla i uvezeno iz: PRC. Manufacturer / Proizvođač: Rezeey Daily Use Products Со., LTD Uvoznik i distributer za Srbiju: ,,Lomax Company'' d.o.o, Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Тel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: ,,Bar Kod'' d.o.o, Donja Gorica bb, 18000 Podgorica, Тel: + 382 20 260 730 Emergenecy Telephones - National Center for Poison Control VMA Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA: 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Ambulance / Hitna pomoć: 194 Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-518/2010-03; 31.01.2014. Proizvedeno za: Lomax Company, office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Neto količina: 2 x 4g.
Cena 202.00 Din
Vrste:

LM TOX antimoljac gel Kedar

Slični proizvodi