* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX antimoljac gel Lavanda

LM TOX gel protiv moljaca Lavanda (miris lavande) je sredstvo koje efikasno deluje u borbi protiv moljaca. LM TOX gel protiv moljaca štiti Vašu odeću tokom cele godine u Vašim ormanima i fiokama. Uputstvo za upotrebu: pažljivo skinuti zaštitnu aluminijumsku foliju sa poleđine proizvoda. LM TOX gel postavite u fioke i ormane. Ukoliko je reč o ormanima većih dimenzija, preporučuje se da se postave najmanje dva komada. Zameniti proizvod po isteku perioda od 3 meseca. Nakon upotrebe oprati ruke. Ne tretirati hranu, piće i hranu za životinje. Коristiti biocidni proizvod bezbedno. Sa ostacima biocidnog proizvoda kao i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa propisima RS koji uredjuju ovu oblast. Datum proizvodnje: utisnuto na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: utisnuto na ambalaži. Obaveštenje o opasnosti: H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. P302 + P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/... P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/posmatranje. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. Nakon dodira sa očima, kožom ili usled gutanja pozvati lekara. Pre upotrebe procitati uputstvo i bezbednosni list. Zemlja porekla i uvezeno iz: PRC. Manufacturer /Proizvođač: Rezeey Daily Use Products Co., LTD. Uvoznik i distributer za Srbiju: “Lomax Company” d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel/Fax: +381 24 551 300, Email: office@lomax-company.com Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“ d.o.o. Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730, Fax: +382 20 260 884, Email: bar-kod@t-com.me Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: Venera d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78 000 Banja Luka, Tel: +387 51 388 972, Fax: +387 51 388 973, Email: info@venera.ba Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA: 011 / 36 08 440; Ambulance / Hitna pomoć: 194 Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-518/2010-03; 06.02.2019. Ingredients/Sastav: Active supstance/Aktivna supstanca: Permethrin 0,10% CAS no/br.52645-53-1; Gelatin/Želatin, Silicon dioxide, Fragrance Oil/Parfemsko ulje lavande. Hazard symbol and written warning / Znak opasnosti i reč upozorenja: Pažnja
Neto količina: 2 x 4g.
Cena 239.99 Din
Vrste:

LM TOX antimoljac gel Kedar