* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX Lepljiva traka za kuhinjske moljce

LM TOX samolepljive trake za hvatanje kuhinjskih moljaca je proizvod bez insekticida i služi za hvatanje svih vrsta kuhinjskih moljaca koji napadaju prehrambene proizvode. Potrebno je postaviti zamku u ormane pored hrane gde se moljci najčešće nalaze (brašno, testenina i pirinač...). Delovanje proizvoda: 6-8 nedelja. Uputstvo za upotrebu: 1.Otvoriti pakovanje i izvaditi traku. 2.Ukloniti zaštitnu traku sa zadnje strane proizvoda i uz pomoć lepljive trake zalepiti zamku na željeno mesto (npr.u ormarić sa hranom). 3. Uklonite zaštitni papir sa aktivne površine. Traka je onda spremna za upotrebu. Koristiti bar jednu traku po ormariću, a u veće ormane i ostave postaviti dve trake. Traku zameniti kada se napuni moljcima ili nakon 6-8 nedelja. Obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti: H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. P102 Čuvati van domašaja dece. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u/na za to predvidjenom mestu u skladu sa nacionalnim propisima. Koristiti prema nameni, za dodatne podatke obratiti se uvozniku. Pakovanje sadrži: 2 komada. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži. Ingredients / Sastav: EUH208 Contains / Sadrži: bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. May cause allergic reaction / Može da izazove alergijsku reakciju. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“ d.o.o. Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: „Venera“ d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Tel:+387 51 388 972. Country of origin and imported from/ Zemlja porekla i uvezeno iz: EU
Neto količina: 2 kom.
Cena 209.99 Din
DODAJ U KORPU