* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX tabletice protiv komaraca sa aluminijumskom folijom

LM TOX TABLETE SA ALUMINIJUSKOM FOLIJOM ZA SUZBIJANJE KOMARACA Insekticid koji se primenjuje za suzbijanje komaraca, u domaćinstvu i javnim objektima. Konstantna zaštita 8-10 sati od komaraca, pri otvorenim prozorima i osvetljenim prostorijama. Uputstvo za upotrebu: proverite da li električni napon odgovara naponu aparata od 220V. Stavite jednu tabletu u električni aparat, a potom aparat stavite u električnu utičnicu. Ukoliko želite da prekinete korišćenje aparata, dovoljno je da aparat izvadite iz utičnice. Kada tableta izgubi originalnu boju potrebno je staru tabletu zameniti novom. LM TOX tablete se mogu upotrebljavati i u drugim električnim aparatima iste namene. Ne koristiti u zatvorenom prostoru koji se ne može provetravati. Za vreme upotrebe ne prekrivati aparat, ne dirati metalnim predmetima ili mokrim rukama. Pre upotrebe uklonite ili prekrijte akvarijume. Nakon upotrebe aparat isključiti i dobro oprati ruke. Prva primena biocidnog proizvoda se preoručuje kad se primete komarci (vrsta Aedes aegypti). Jedna tableta daje konstantnu zaštitu od komaraca 8-10 sati. Koristiti proizvod prema potrebama dokle god ima komaraca. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću. Koristiti biocidni proizvod bezbedno. Za dodatne informacije obratiti se uvozniku. Obaveštenje o opasnosti: H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. H371 Može da dovede do oštećenja organa. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja / lekara, ukoliko se ne osećate dobro. Mere prve pomoći: Nakon dodira sa kožom: Isprati sredstvo sa kože sa vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. Sa ostacima biocidnog proizvoda i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R.Srbije koji uređuju ovu oblast. Pakovanje sadrži: 24 tablete. Datum proizvodnje i rok upotrebe utisnuti na ambalaži. Aktivni sastojci: Prallethrin 1.2% CAS no./br. 23031-36-9, Piperonyl Butoxide 2.4% CAS no./br. 51-03-6. Znak opasnosti i reč upozorenja Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, Podgorica, Tel: +382 20 260 730 Proizvedeno u: Indija Proizvođač: Tainwala Personal Care Products Pvt.Ltd Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Hitna pomoć 194 Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-523/2010-03;31.01.2014
Neto količina: 24 kom.
Cena 176.00 Din
Vrste:

LM TOX aparat +tablete  protiv letećih insekata LM TOX tabletice protiv letećih insekata