* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX Moćna kreda za suzbijanje gmižućih insekata

LM TOX MOĆNA KREDA za suzbijanje gmižućih insekata (mrava i bubašvaba) u domaćinstvu. Uputstvo za upotrebu: povući 2 ili 3 deblje paralelne linije u područjima gde se pojavljuju insekti. Preporučljivo je koristiti tokom noći, pre napuštanja prostorije. Efekat se vidi posle 3 do 4 sata. Obaveštenje o opasnosti: H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja /lekara/.../ ako se osećate loše. Mere prve pomoći: Nakon dodira sa kožom: Sprati sredstvo sa kože sa vodom i sapunom. Nakon udisanja izađite na svež vazduh. Nakon dodira sa očima isprati oči sa znatnom količinom vode. U slučaju da potraju simptomi potražiti medicinsku pomoć. Koristiti biocidni proizvod bezbedno. Sa ostacima biocidnog proizvoda i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R. Srbije koji uređuju ovu oblast. Pakovanje sadrži: 2 krede. Datum proizvodnje: Decembar 2018. Najbolje upotrebiti do kraja: Decembar 2021. sastav: Aktivna supstanca: Cypermethin 1% CAS No./br 52315-07-8; Pečeni Gips. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300 Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“ d.o.o. Cetinjski put bb, Podgorica, Tel: +382 20 260 730 Proizvođač: Tainwala Personal Care Product Pvt.Ltd Zemlja porekla: Indija Uvezeno iz: Indija Broj i datum rešenja za stavljanje u promet: 532-01-520/2010-03;31.01.2014 Opasnost
Neto količina: 2/1.
Cena 159.99 Din