* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX aparat +tečnost protiv letećih insekata

LM TOX aparat i LM TOX tečnost za suzbijanje komaraca. Konstantna zaštita od komaraca 60 noći pri prosečnoj upotrebi od 8 sati, pri otvorenim prozorima i osvetljenim prostorijama. Kada je bočica prazna jednostavno se zameni novom. Uputstvo za upotrebu: proverite da li električni napon odgovara naponu aparata od 220V. Skinite čep i stavite bočicu u za to predviđen otvor aparata. Bočicu okrećite dok u potpunosti ne ulegne u aparat, a potom aparat stavite u električnu utičnicu. Ukoliko želite da prekinete korišćenje aparata, dovoljno je da aparat izvadite iz utičnice. Aparat koristiti prema uputstvu. Ne koristiti u zatvorenim prostorijama koje se ne mogu provetravati. Za vreme upotrebe ne prekrivati aparat, ne dirati metalnim predmetima ili mokrim rukama. Pre upotrebe uklonite ili prekrijte akvarijume. Nakon upotrebe aparat isključiti i dobro oprati ruke. Prva primena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete insekti. Može se koristiti dokle god ima komaraca, po potrebi. Prosečna dnevna upotreba je 8 sati, kada nema komaraca ne treba koristiti proizvod. Ne tretirati domaće životinje, hranu,obuću i odeću.
Obaveštenje o opasnosti: H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. H371 Može da dovede do oštećenja organa. Obavestenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P405 Skladištiti pod ključem. P301 + P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara. P331 Ne izazivati povraćanje. Nakon dodira sa kožom: prati sredstvo sa kože sa vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. Sa ostacima biocidnog proizvoda I sa iskoriscenom ambalazom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R.Srbije koji uredjuju ovu oblast.
Datum proizvodnje i rok upotrebe: utisnut na ambalaži. Pakovanje sadrži: 1 aparat + tečnost 45ml. Tečnost Proizvedena u Indiji Proizvođač: Tainwala Personal Care Product Pvt. Ltd Aparat proizveden u PRC Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, Podgorica, Tel.: +382 20 260 730 Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Hitna pomoć 194
Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-521/2010-03; 31.01.2014.
Sastav: aktivna supstanca Prallethrin 1.6% CAS no./br. 23031-36-9; Butyl Hydroxy Toulene, destilati(nafta), laki hidrogenizovani/Distilates(petroleum), Hydrotreated light.
Proizvedeno za: LOMAX COMPANY office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Znak opasnosti i reč upozorenja
Neto količina: 1 aparat + 45 ml.
Cena 454.00 Din
Vrste:

LM TOX tečni refil protiv letećih insekata