* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX aparat +tečnost protiv letećih insekata

LM TOX aparat i LM TOX tečnost za suzbijanje komaraca. Konstantna zaštita od komaraca 60 noći pri prosečnoj/prosječnoj upotrebi od 8 sati, pri otvorenim prozorima i osvetljenim/osvijetljenim prostorijama. Kada je bočica prazna jednostavno se zameni/zamijeni novom. Uputstvo za upotrebu: proverite/provjerite da li električni napon odgovara naponu aparata od 220V. Skinite čep i stavite bočicu u za to predviđen otvor aparata. Bočicu okrećite dok u potpunosti ne ulegne u aparat, a potom aparat stavite u električnu utičnicu. Ukoliko želite da prekinete korišćenje aparata, dovoljno je da aparat izvadite iz utičnice. Aparat koristiti prema uputstvu. Ne koristiti u zatvorenim prostorijama koje se ne mogu provetravati/provjetravati. Za vreme/vrijeme upotrebe ne prekrivati aparat, ne dirati metalnim predmetima ili mokrim rukama. Pre/Prije upotrebe uklonite ili prekrijte akvarijume. Nakon upotrebe aparat isključiti i dobro oprati ruke. Koristiti bocidni proizvod bezbedno/bezbjedno i isključivo u aparatu. Za dodatne informacije obratiti se uvozniku. Prva primena/primjena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete/primijete insekti. Može se koristiti dokle god ima komaraca, po potrebi. Prosečna/Prosječna dnevna upotreba je 8 sati, kada nema komaraca ne treba koristiti proizvod. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću/odjeću. Aparat može da se koristi samo sa preporučenom tečnošću koja isparava. Korišćenje drugih supstanci može da dovede do toksičnosti ili požara. Deca od 8 godina i starija, osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočene opasnosti koje proizlaze iz toga. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima. Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora. Obaveštenja / Obavještenja o opasnosti: H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe/dospije do disajnih puteva. H371 Može da dovede do oštećenja organa. H410 Veoma toksično po živi svet/svijet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenja o merama / Obavještenja o mjerama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P405 Skladištiti pod ključem. P301 + P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara/... P331 Ne izazivati povraćanje. Nakon dodira sa kožom: isprati sredstvo sa kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. U slucaju izlaganja ili zabrinutosti pozvati Centar za kontrolu trovanja / lekara. Sa ostacima biocidnog proizvoda i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R. Srbije koji uređuju ovu oblast. / Sa ostacima biocidnog proizvoda ili ambalaže postupati u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast. Pre/ prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Pakovanje sadrži: 1 aparat + tečnost 45ml. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži. Zemlja porekla tečnosti i uvezeno iz: Indija. Proizvođač tečnosti: Tainwala Personal Care Products Pvt.Ltd. Plot No. 77/85, Government Industrial Estate, Village Khadoli, Silvassa - 396 230 UT of Dadra and Nagar Haveli INDIA. Zemlja porekla aparata i uvezeno iz: PRC. Proizvođač aparata: Jiangsu Soho International Group Corp. Jiangsu Easthigh Pests Control Co., Ltd. Adresa: Rm.201, 1st Bldg. No.53 Muxuyuan Dajie 210007 Nanjing, China. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: „Venera“ d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Tel:+387 51 388 972. Emergency Telephones - National Center for Poison Control VMA Telefon za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440. Hitna pomoć 194 Broj rešenja za stavljanje u promet i datum u R. Srbija / Crna Gora: 532-01-521/2010-03; 06.02.2019. / UPI-101-1556/1-06-1077/2, 21.12.2017. Sastav: aktivna supstanca Prallethrin 1.6% CAS no./br. 23031-36-9; Butyl Hydroxy Toluene, destilati(nafta), laki hidrogenizovani/ Distilates (petroleum), Hydrotreated light. Znak opasnosti i reč upozorenja / Piktogram opasnosti i upozorenje: Opasnost
Neto količina: 1 aparat + 45 ml.
Cena 549.99 Din
Vrste:

LM TOX tečni refil protiv letećih insekata