* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX tečni refil protiv letećih insekata

LM TOX tečnost za suzbijanje komaraca. Konstantna zaštita od komaraca 60 noći pri prosečnoj/prosječnoj upotrebi od 8 sati, pri otvorenim prozorima i osvetljenim/osvijetljenim prostorijama. Kada je bočica prazna jednostavno se zameni/zamijeni novom. Uputstvo za upotrebu: proverite/provjerite da li električni napon odgovara naponu aparata od 220V. Skinite čep i stavite bočicu u za to predviđen otvor aparata. Bočicu okrećite dok u potpunosti ne ulegne u aparat, a potom aparat stavite u električnu utičnicu. Ukoliko želite da prekinete korišćenje aparata, dovoljno je da aparat izvadite iz utičnice. Aparat koristiti prema uputstvu. Ne koristiti u zatvorenim prostorijama koje se ne mogu provetravati/provjetravati. Za vreme/vrijeme upotrebe ne prekrivati aparat, ne dirati metalnim predmetima ili mokrim rukama. Pre/Prije upotrebe uklonite ili prekrijte akvarijume. Nakon upotrebe aparat isključiti i dobro oprati ruke. Koristiti bocidni proizvod bezbedno/bezbjedno i isključivo u aparatu. Za dodatne informacije obratiti se uvozniku. Prva primena/primjena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete/primijete insekti. Može se koristiti dokle god ima komaraca, po potrebi. Prosečna/Prosječna dnevna upotreba je 8 sati, kada nema komaraca ne treba koristiti proizvod. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću/odjeću. Obaveštenja / Obavještenja o opasnosti: H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe/dospije do disajnih puteva. H371 Može da dovede do oštećenja organa. H410 Veoma toksično po živi svet/svijet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenja o merama / Obavještenja o mjerama predostrožnosti: P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P405 Skladištiti pod ključem. P301 + P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara/... P331 Ne izazivati povraćanje. Nakon dodira sa kožom: isprati sredstvo sa kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. U slucaju izlaganja ili zabrinutosti pozvati Centar za kontrolu trovanja / lekara. Sa ostacima biocidnog proizvoda i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R. Srbije koji uređuju ovu oblast. / Sa ostacima biocidnog proizvoda ili ambalaže postupati u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast. Prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Zapremina: 45 ml. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži. Ingredients / Sastav: aktivna supstanca Prallethrin 1.6% CAS no./br. 23031-36-9; Butyl Hydroxy Toluene, destilati (nafta), laki hidrogenizovani / Distilates (petroleum), Hydrotreated light. Country of origin of liquid and imported from / Zemlja porekla tečnosti i uvezeno iz: India / Indija. Producer of liquid / Proizvođač tečnosti: Tainwala Personal Care Products Pvt.Ltd. Plot No. 77/85, Government Industrial Estate, Village Khadoli, Silvassa - 396 230 UT of Dadra and Nagar Haveli INDIA. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: „Venera“ d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Tel:+387 51 388 972. Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440 Ambulance/Hitna pomoć 194 Broj rešenja za stavljanje u promet i datum u R. Srbija/Crna Gora: 532-01-521/2010-03, 06.02.2019. UPI-101-1556/1-06-1077/2; 21.12.2017. Znak opasnosti i reč upozorenja/ Piktogram opasnosti i upozorenje: Opasnost
Neto količina: 45 ml.
Cena 399.99 Din
DODAJ U KORPU
Vrste:

LM TOX aparat +tablete  protiv letećih insekata