* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX tečni refil protiv letećih insekata

LM TOX tečnost za suzbijanje komaraca. Konstantna zaštita od komaraca 60 noći pri prosečnoj upotrebi od 8 sati, pri otvorenim prozorima i osvetljenim prostorijama. Kada je bočica prazna jednostavno se zameni novom. Uputstvo za upotrebu: proverite da li električni napon odgovara naponu aparata od 220V. Skinite čep i stavite bočicu u za to predviđen otvor aparata. Bočicu okrećite dok u potpunosti ne ulegne u aparat, a potom aparat stavite u električnu utičnicu. Ukoliko želite da prekinete korišćenje aparata, dovoljno je da aparat izvadite iz utičnice. Aparat koristiti prema uputstvu. Ne koristiti u zatvorenim prostorijama koje se ne mogu provetravati. Za vreme upotrebe ne prekrivati aparat, ne dirati metalnim predmetima ili mokrim rukama. Pre upotrebe uklonite ili prekrijte akvarijume. Nakon upotrebe aparat isključiti i dobro oprati ruke. Koristiti biocidni proizvod bezbedno. Za dodatne informacije obratiti se uvozniku. Prva primena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete insekti. Može se koristiti dokle god ima komaraca, po potrebi. Prosečna dnevna upotreba je 8 sati, kada nema komaraca ne treba koristiti proizvod. Ne tretirati domaće životinje, hranu,obuću i odeću. Zapremina: 45ml. Datum proizvodnje i rok upotrebe utisnut na ambalaži. Obaveštenje o opasnosti: H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H410 Veoma toksično po živi svetu vodi sa dugotrajnim posledicama. H371 Može da dovede do oštećenja organa. Obavestenje o meramapredostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P405 Skladištiti pod ključem. P301 + P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara.P331 Ne izazivati povraćanje. Nakon dodira sa kožom: isprati sredstvo sa kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. Sa ostacima biocidnog proizvoda I sa iskoriscenom ambalazom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R.Srbije koji uredjuju ovu oblast. Sastav: aktivna supstanca Prallethrin 1.6% CAS no./br. 23031-36-9; Butyl Hydroxy Toulene, destilati(nafta), laki hidrogenizovani/ Distilates (petroleum), Hydrotreated light. Proizvedeno u: Indija Proizvođač: Tainwala Personal Care Products Pvt.Ltd Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, Podgorica, Tel.: +382 20 260 730 Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234 Hitna pomoć 194 Znak opasnosti i reč upozorenja Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-521/2010-03, 31.01.2014.
Neto količina: 45 ml.
Cena 302.00 Din
Vrste:

LM TOX aparat +tablete  protiv letećih insekata