* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX spirale protiv letećih insekata

LM TOX spirale za suzbijanje komaraca 10/1 deluju na otvorenom prostoru. LM TOX spirale deluju odmah nakon paljenja. Praktične i jednostavne za upotrebu, ne gase se na vetru. LM TOX spirale vam omogućavaju prijatan boravak na otvorenom prostoru (na terasi, bašti, prirodi...). Nakon upotrebe dobro oprati ruke sapunom i vodom. Osetljivim osobama se ne preporučuje dugotrajno izlaganje proizvodu. Ne držati proizvod blizu zapaljivih materija. Prva primena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete insekti. Može se koristiti dokle god ima komaraca, po potrebi. Kada nema komaraca ne treba koristiti proizvod. Nakon što spirala sagori treba je zameniti novom ukoliko ima potrebe. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću. Koristiti biocidni proizvod bezbedno. Za dodatne informacije obratiti se uvozniku. Pakovanje sadrži: 10 spirala i 2 metalna držača. Datum proizvodnje i rok upotrebe: utisnuti na ambalaži. Uputstvo za upotrebu: 1. Dve spirale izvaditi iz ambalaže pažljivo da se ne slome, koristeći palac i kažiprst obe ruke i odvojiti jednu od druge. 2. Pokretni deo metalnog držača saviti prema gore. 3. Postaviti spiralu na vrh metalnog držača koristeći prorez koji se nalazi na sredini spirale. 4. Kraj spirale zapaliti. Plamen će se sam ugasiti minut nakon paljenja. Obaveštenja o opasnosti: H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P210 Držati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. P273 Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro. Mere prve pomoći: Nakon dodira sa kožom: Isprati sredstvo sa kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Sa ostacima biocidnog proizvoda I sa iskoriscenom ambalazom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R.Srbije koji uredjuju ovu oblast. Sastav: Aktivna supstanca Prallehrin 0.04% CAS no/br. 23031-36-9, natrijum benzoat, kalijum nitrat and i ostala pomoćna veziva. Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 3608 440 (24h); +381 11 3672 187 (7-15h); Hitna pomoć 194 Proizvedeno u: Indija Proizvođač: Tainwala Personal Care Products Pvt.Ltd Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Subotica 24000, Maksima Gorkog 20, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, Podgorica, Tel.: +382 20 260 730 Broj rešenja za stavljanje proizvoda u promet i datum: 532-01-524/2010-03; 31.01.2014. Znak opasnosti i reč upozorenja Proizvedeno za: LOMAX COMPANY office@lomax-company.com, www.lomax-company.com
Neto količina: 10 kom.
Cena 139.00 Din