* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX spirale protiv letećih insekata

LM TOX spirale za suzbijanje komaraca 10/1 deluju/djeluju na otvorenom prostoru. LM TOX spirale deluju/djeluju odmah nakon paljenja. Praktične i jednostavne za upotrebu, ne gase se na vetru/vjetru. LM TOX spirale vam omogućavaju prijatan boravak na otvorenom prostoru (na terasi, bašti, prirodi...). Nakon upotrebe dobro oprati ruke sapunom i vodom. Osetljivim/Osjetljivim osobama se ne preporučuje dugotrajno izlaganje proizvodu. Ne držati proizvod blizu zapaljivih materija. Prva primena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete/primjete insekti. Može se koristiti dokle god ima komaraca, po potrebi. Kada nema komaraca ne treba koristiti proizvod. Nakon što spirala sagori treba je zameniti/zamjeniti novom ukoliko ima potrebe. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću/odjeću. Koristiti biocidni proizvod bezbedno/bezbjedno. Za dodatne informacije obratiti se uvozniku. Pakovanje sadrži: 10 spirala i 2 metalna držača. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži. Uputstvo za upotrebu: 1. Dve/dvije spirale izvaditi iz ambalaže pažljivo da se ne slome, koristeći palac i kažiprst obe/obje ruke i odvojiti jednu od druge. 2. Pokretni deo/dio metalnog držača saviti prema gore. 3. Postaviti spiralu na vrh metalnog držača koristeći prorez koji se nalazi na sredini spirale. 4. Kraj spirale zapaliti. Plamen će se sam ugasiti minut nakon paljenja. Sastav: Active supstance Prallethrin / Aktivna supstanca Praletrin 0.04% CAS no/br. 23031-36-9, Sodium benzoate / Natrijum benzoat, Potassium nitrate / Kalijum nitrat, other auxiliary binder / ostala pomoćna veziva. Obaveštenja/Obavještenja o opasnosti: H410 Veoma toksično po živi svet/svijet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama/Obavještenja o mjerama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece/djece. P101 Ako je potreban medicinski savet/savjet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P103 Pre/Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi. P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja /lekara/.../ ako se osećate loše./Pozvati ljekara, ukoliko se ne osećate dobro. Mere/Mjere prve pomoći: Nakon dodira sa kožom: Isprati sredstvo kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. Sa ostacima biocidnog proizvoda i sa iskoriscenom ambalažom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R. Srbije koji uredjuju ovu oblast. / Sa ostacima biocidnog proizvoda ili ambalaže postupati u skladu sa propisima koji uredjuju ovu oblast. Pre/Prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA +381 11 3608 440 (24h); Ambulance/Hitna pomoć 194 Zemlja porekla i uvezeno iz: India/Indija Proizvođač: Tainwala Personal Care Products Pvt.Ltd Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel:+381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: „Venera“ d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Tel:+387 51 388 972. Broj rešenja za stavljanje u promet i datum u R. Srbija / Crna Gora: 532-01-524/2010-03; 06.02.2019. / UPI-101-1556/1-06-1075/2, 20.12.2017. Znak opasnosti i reč upozorenja: Opasnost
Neto količina: 10 kom.
Cena 174.99 Din