* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LM TOX tabletice protiv letećih insekata

LM TOX tablete za suzbijanje komaraca. Insekticid koji se primenjuje / primjenjuje za suzbijanje komaraca, u domaćinstvu i javnim objektima. Konstantna zaštita 8-10 sati od komaraca, pri otvorenim prozorima i osvetljenim / osvijetljenim prostorijama. Uputstvo za upotrebu: proverite / provjerite da li električni napon odgovara naponu aparata od 220V. Stavite jednu tabletu u električni aparat, a potom aparat stavite u električnu utičnicu. Ukoliko želite da prekinete korišćenje aparata, dovoljno je da aparat izvadite iz utičnice. Kada tableta izgubi originalnu boju potrebno je staru tabletu zameniti / zamijeniti novom. LM TOX tablete se mogu upotrebljavati i u drugim električnim aparatima iste namene / namjene. Ne koristiti u zatvorenom prostoru koji se ne može provetravati / provjetravati. Za vreme / vrijeme upotrebe ne prekrivati aparat, ne dirati metalnim predmetima ili mokrim rukama. Pre / Prije upotrebe uklonite ili prekrijte akvarijume. Nakon upotrebe aparat isključiti i dobro oprati ruke. Koristiti biocidni proizvod bezbedno / bezbjedno. Za dodatne informacije se obratite izvozniku. Prva primena / primjena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete / primijete komarci (vrsta Aedes aegypti). Jedna tableta daje konstantnu zaštitu od komaraca 8-10 sati. Koristiti proizvod prema potrebama dokle god ima komaraca. Ne tretirati domaće životinje,hranu,obuću i odeću / odjeću.Aparat može da se koristi samo sa preporučenom tabletom koja isparava. Korišćenje drugih supstanci može da dovede do toksičnosti ili požara. Deca od 8 godina i starija, osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočene opasnosti koje proizlaze iz toga. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima. Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora. Obaveštenje / Obavještenja o opasnosti: H371 Može da dovede do oštećenja organa. H410 Veoma toksično po živi svet / svijet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece/djece. P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. P260 Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej. P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. P308 + P311 U slučaju izlaganja ili zabrinutosti: Pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara/... Mere prve pomoći: Nakon dodira sa kožom: Isprati sredstvo sa kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojavi iritacija koja ne prolazi, kontaktirati doktora. Ukoliko se pojave poteškoće u disanju, potražiti medicinsku pomoć. Sa ostacima biocidnog proizvoda i sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa nacionalnim propisima R. Srbije koji uređuju ovu oblast. / Sa ostacima biocidnog proizvoda ili ambalaže postupati u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast. Pre / prije upotrebe pročitati priložena uputstva. Pakovanje sadrži: 24 tablete. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži. Aktivni sastojci: Prallethrin 1.2% CAS no./br. 23031-36-9, Piperonyl Butoxide 2.4% CAS no./br. 51-03-6. Telefon za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440, Hitna pomoć 194 Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: „Venera“ d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Tel: +387 51 388 972. Zemlja porekla tablete i uvezeno iz: Indija. Proizvođač tablete: Tainwala Personal Care Products Pvt.Ltd. Plot No. 77/85, Government Industrial Estate, Village Khadoli, Silvassa - 396 230 UT of Dadra and Nagar Haveli INDIA.Broj rešenja za stavljanje u promet i datum u R. Srbija: 532-01-522/2010-03, 31.01.2014. 06.02.2019. Znak opasnosti i reč upozorenja: Opasnost
Neto količina: 24 kom.
Cena 234.99 Din
Vrste:

LM TOX aparat +tablete  protiv letećih insekata LM TOX tabletice protiv komaraca sa aluminijumskom folijom