* Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....

LMX TOX sprej protiv letećih insekata STRONG

Zahvaljujući novoj formuli sa dugotrajnim efektom efikasno i brzo uništava leteće insekte: muve i komarce.Uputstvo za upotrebu: pre/pre upotrebe dobro protresite. LMX TOX sprej držite uspravno i prskajte prema gore. Nanositi količinu sredstva tako da prekrije površinu - naprskati po površini na kojoj se nalaze insekti. Ako se koristi u prostoriji u kojoj se duže boravi, dobro provetriti/provjetriti. Prva primena/primjena biocidnog proizvoda se preporučuje kad se primete/ primijete insekti. Tretiranje ponoviti kada se primete/primijete muve ili komarci. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom/odjećom. Ne udisati is arenja, izmaglicu niti gas. Ne tretirati domaće životinje, hranu, obuću i odeću/odeću.
Obaveštenje/Obavještenja o opasnosti: H222 Veoma zapaljiv aerosol. H229 Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H41O Veoma toksično po iivi svet/svijet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Obaveštenje o merama/Obavještenja o mjerama predostrožnosti: P102 Čuvati van domašaja dece/djece. P21O Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. - Zabranjena pušenje. P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon potrebe. P273 lzbegavati/lzbjegavati ispuštanje/ oslobađanje u zivotnu sredinu. P305+P351 +P338 AKO DOSPE/DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati Centar za kontrolu trovanja /lekara/ako se osećate loše. P403 Skladištiti na mestu mjestu sa dobrom ventilacijom. P41O+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti/svijetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50 °(/122 °F. P260 Ne udisati sprej. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u u skladu sa propisima R.Srbije. / u skladu sa nacionalnim propisima. U kontaktu sa kožom, isprati vodom i sapunom, ako se proguta ne izazivati povraćanje, ako se udahne, izaći na svež/svjež vazduh. U slučaju da potraju simptomi otražiti lekarsku/ljekarsku pomoć. Koristiti biocidni proizvod bezbedno/bezbjedno i u skladu sa uputstvom i namenom namenom. Za dodatne informacije se obratite izvozniku. Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži. Najbolje upotrebiti pre kraja: datum je utisnut na ambalaži.
lngredients/Sastav: Active substances/aktivne supstance: Tetramethrine/Tetrametrin 0.294% CAS no/br 7696 -12- O, Permethrine/Permetrin 0.084% CAS no/br52645-53-1, Piperonyl butoxide/Piperonil butoksid 0.63% CAS no/ br 51-03-6. Other contents/ostali sastojci: Propellant/potisni gas, Solvent/rastvarač. EUH 208 Contain/Sadrži: Permethine/Permetrin. Može da izazove alergijsku reakciju.
Zemlja porekla i uvezeno iz: Turska Proizvođač: Ozturk Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. Uvoznik i distributer za Srbiju: „Lomax Company“ d.o.o. Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, Tel: +381 24 551 300. Uvoznik i distributer za Crnu Goru: „Bar Kod“, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel: +382 20 260 730. Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: „Venera“ d.o.o. Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka, Tel: +387 51 388 972. Telefoni za hitne slučajeve - Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA 011 / 36 08 440; 011 / 36 08 234; Ambulance/Hitna pomoć 194 Broj rešenja za stavljanje u promet i datum u R. Srbija/Crna Gora: 532-01-534/2010-03; 05.03.2014./UPI-101-1556/1-06-1074/2; 15.12.2017. Znak opasnosti i reč upozorenja/Piktogram opasnosti i upozorenje Opasnost
Neto količina: 600 ml.
Cena 312.00 Din
Vrste:

LMX TOX sprej protiv gmižućih insekata LMX TOX sprej protiv letećih insekata